roheplaan

Koolitus

Pakume koos koostööpartneritega ruumilise planeerimise ja keskkonnavaldkonnaga seotud koolitusi nii veebis kui füüsilisel kujul. Teemadeks on näiteks Natura hindamine, keerulise avaliku arutelu läbiviimine, mõjude hindamise vajaduse otsustamine, mõju hindamise juhteksperdi roll ja meeskonnatöö, koostöö ja kaasamise korraldamine, üld- ja eriplaneeringute koostamine.

KÜSI KOOLITUST

Riigihangete alane konsultatsioon

Hangete alane nõustamine ja läbiviimine sh hanke alusdokumentide koostamine ja vajalike toimingute teostamine riigihangete registris. Keskkonnahoidlike riigihangete alane nõustamine.

Ruumilise planeerimise ja keskkonnamõju hindamise teenuste hankimisel aitame valida lisaks hankemenetluse liiki, seada sobivad kvalifitseerimistingimusi, vastavustingimusi ja hindamiskriteeriumid ning kokku panna tehnilise kirjelduse.

KÜSI PAKKUMIST

Planeeringute konsultatsioon

Anname nõu planeeringuliigi valikul, aitame koostada planeerimisprotsessi käigus esitatavaid ettepanekuid ja arvamusi, koostame planeeringutele eksperthinnanguid ja taotlusi (planeeringu algatamiseks, ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemiseks jms).

KÜSI PAKKUMIST

Keskkonnamõju konsultatsioon

Pakume keskkonnamõjude analüüsi ning juhtimist. Koostame keskkonnaalaseid ekspertarvamusi ja eksperthinnanguid kavandatavate tegevuste osas (planeeringud, tegevusload jne). Oleme abiks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kaalumisel ja nende läbiviimisel, st eelhindamiste koostamine. Oma tugevuseks peame Natura hindamisega seotud keskkonnamõju hindamise protsesside läbiviimist, sh juhteksperdi rolli nendes mõjuhindamistes. Aitame läbi viia keskkonnamõju hindamise protsessi, sh kommunikatsiooni huvigruppidega ning juhtida avalikke arutelusid ja koosolekuid.

KÜSI PAKKUMIST

Meist

Meie Roheplaanis usume, et loodus ja inimene saavad toimida koos, kui kavandatu hästi läbi mõelda. Keskkonna- ja planeerimiskonsultatsioon tähendab meie jaoks arengute toetamist väärtusi ohtu seadmata. Aitame leida võimalusi rohe- ja ringmajanduse algatuste elluviimisel. Koolitame eksperte ja huvilisi mõjude hindamise, planeerimise, hangete ja kaasamise teemadel.

Riin Kutsar

Olen keskkonnavaldkonna eksperdina töötanud üle 15 aasta ning oman keskkonnamõju hindamise kogemust väga erinevates sektorites. Litsentseeritud keskkonnamõju hindamise ekspert alates 12/2013 (litsentsi nr KMH0131). Olen lõpetanud Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia eriala (BSc, võrdustatud magistriga). Töö keskkonnavaldkonnas on põnev kuna aitab luua kasu nii avalikule sektorile kui ettevõttete plaanide realiseerimisel tagades samas keskkonna heaolu ja keskkonnaeesmärkide saavutamise. Lisaks on iga uus teemavaldkond ja hinnatav projekt minu enda jaoks uut ja huvitavat teadmist loov. Hariduselt olen omandanud Estonian Business Schoolis lisaks MBA kraadi rahvusvaheline ärijuhtimise erialal. Just tänu värsketele õpingutele ärijuhtimise valdkonnas pean oma võtmeoskusteks edukat meeskonna ja projektijuhtimist ning oskusliku kaasamist ja esinemise oskust.

Viimastel aastatel on mind enim kõnetav teema Natura 2000 võrgustiku alad Eestis ning Natura hindamisega seotud protsessid. Olen nimetatud teemavaldkonnas mitme juhendmaterjali autor või kaasautor ( Kutsar, R.; Eschbaum, K. ja Aunapuu, A. 2019. Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis, Keskkonnaamet; Peterson, Kaja; Kutsar, Riin. 2020. Juhised loodusdirektiivi art 6.4 rakendamiseks Eestis: Natura hindamise eranditegemine. Keskkonnaamet, 40 lk.)

Õpetan keskkonnamõju (strateegilist) hindamist külalislektorina Eesti Maaülikoolis ja Tallinna Ülikoolis. Olen Eesti Keskkonnamõjude Hindajate Ühingu juhatuse liige (ühtlasi olles MTÜ asutajaliige ning aastatel 2014- 2018 ühingu juhatuse esimees).

Tegevusvaldkonnad: Natura hindamine, keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, juhtekspert, mõjude hindamise kvaliteedi kontroll, keskkonnakonsultatsioon, ekspertide koolitus

riin@roheplaan.ee

mob +372 526 9962

Pille Metspalu

Olin strateegilisest ruumilisest planeerimisest võlutud kohe, kui kuulasin esimest selleteemalist loengut Tartu Ülikoolis. Nüüdseks olen planeeringuid koostanud ja planeerimisalaseid teadmisi jaganud juba üle 25 aasta. Kuigi teinekord on planeerimine peadmurdvalt keeruline, ei ole ruumiliste arengute kaugvaate läbimõtlemise võlu minu jaks kuhugi kadunud. Olen veendunud, et kiired arengud meid ümbritsevas keskkonnas vajavad kõrgetasemelist oskusteavet ja vaid hästiplaneeritud arengud annavad jätkusuutliku tulemuse.

Pille omab inimgeograafia ja regionaalplaneerimise doktorikraadi Tartu Ülikoolist. Ta on koostanud planeeringuid keerukatele objektidele nagu Rail Baltic, tuulepargid ja tehased, samuti kümneid omavalituste üldplaneeringuid. Pille on Tartu Ülikooli külalislektor ja teeb igapäevatööd konsultatsioonifirmas Hendrikson&Ko.

Tegevusvaldkonnad: planeerimiskonsultatsioon, planeeringute koolitus, planeerimisspetsialistide koolitus

pille@roheplaan.ee

mob +372 514 8308

Raido Kutsar

Raido on kohalikes omavalitsustes töötanud ligi 14 aastat, olles korraldanud ja läbi viinud mitmeid riigihankeid erinevates valdkondades.

Tegevusvaldkonnad: riigihanke alusdokumentide koostamine, hankeprotsesside nõustamine, riigihanke pakkumisdokumentide koostamine ja kokkupanemine

raido@roheplaan.ee

mob +372 516 6481

Üldkontakt

Roheplaan OÜ

info@roheplaan.ee

mob +372 526 69962